#BibliaKultúra

Szöveg mögött - Kövek alatt

Irónia és paródia a bibliai elbeszélésben
Luciano Zappella biblikus professzor írása – Bibliai alakok 3. rész

intro-1-3.jpg

Új sorozatunkban folytatjuk Luciano Zappella biblikus írásait a narratív bibliaelemzésről. Az elbeszélés-technikára összpontosító új irodalmi elemzéssel bevezeti az olvasót az elbeszélés világába és bevonja annak értékrendszerébe. Az ötrészes sorozatban különböző narratív témák kerülnek szóba, mostani alkalommal az iróniára és a paródiára összpontosít. Tartsanak velünk a harmadik részben is! Az első és a második részt megtalálják blogunkon.

Az irónia, amelyet gyakran egyszerű szójátéknak minősítenek, vagy összekeverik a humorral, valójában erőteljes kifejezőeszköz, amely az ókori görög színházból származik, különösen az èiron (εἴρων) figurájában, amely a Commedia dell’Arte ravasz szolgájához hasonlítható, mivel kifinomult dialektikus szellemmel rendelkezik, amely lehetővé teszi számára, hogy legyőzze az alazòn-t (ἀλαζών), a nagyképű hencegőt. Stratégiája abban áll, hogy ügyesen keveri azt, amit ő tud, azzal, amit úgy tesz, mintha tudna, és ezzel érzékelhető és értelmezhető ellentétet ébreszt a beszélgetőpartnerben.

Szakkifejezés értelmében az irónia egy retorikai alakzat, amely abból áll, hogy az ember az ellenkezőjét állítja annak, amit valójában gondol, hogy a helyzet megfordítását idézze elő.

1. Irónia és tudás

A szereplők és az olvasó különböző tudásszintjei közötti ellentétet megkérdőjelezve az irónia akkor lép működésbe, amikor a befogadó megragadja a felszínes szint és egy kijelentés vagy helyzet mélysége közötti szakadékot. Konkrétan az elbeszélő szövegben akkor fordul elő, amikor a mindentudó elbeszélő (részben vagy egészben) megosztja tudását az olvasóval, aki így többlet tudást élvezhet a szereplőkkel és az általuk végrehajtott cselekményekkel kapcsolatban. Ily módon örömmel vagy sajnálkozva ragadhatja meg az árnyalatokat, kettős jelentéseket, félreértéseket és félreértelmezéseket, amelyeket az elbeszélő itt-ott elszór.

b337272.jpg

Az ironikus elbeszélés egyik leghíresebb és egyben legsikeresebb példája Italo Svevo (1861–1926) Zeno tudata – kezdve a címével (a tudat valójában a tudattalan) és a regény alaptémájával: az egészség visszaszerzésére tett kísérlet ironikusan abban a felismerésben oldódik meg, hogy az igazán egészségesek a betegek. Az elbeszélői intézmények is felborulnak ebben a regényben: mivel Zeno megbízhatatlan elbeszélő, az olvasó folyamatosan a bizalom és a hitetlenség között ingadozik.

Mivel „minden jó olvasónak többek között képesnek kell lennie arra, hogy felfogja és rekonstruálja az irónia jelentéseit”,[1] az irónia olyan olvasót feltételez, aki figyelmes és a szövegre összpontosít, azaz képes együtt játszani az elbeszélővel, akinek célja, hogy „gondolkodásra késztessen”. A verbális vagy drámai ellentét, amelyből az irónia fakad, nem más, mint a lét és a látszat, a felszínes és a mélységes közötti ellentét. Ez lényegében a valóság végtelen problematikus következményeinek tudatosítása.

Ez még inkább igaz a bibliai beszámolóra, amelyben már a kezdetektől fogva megjelenik egy mindentudó elbeszélő, akinek tudása az isteni mindentudással párosul.

„Ő dönthet úgy is, hogy megosztja velünk azt a tudást, hogy Isten mit gondol egy adott személyről vagy cselekedetről, de általában – emberi alanyai természetének megértése miatt – a homály különböző formáin keresztül vezet bennünket, amelyeket intenzív, de gyengébb fénysugarak, látványos villanások, hirtelen, időszakos felvillanások világítanak meg. Kénytelenek vagyunk a szereplőhöz és a motívumhoz [...] egy következtetési folyamaton keresztül eljutni, töredékes adatokból, gyakran úgy, hogy a narratív expozíció döntő pillanatait stratégiailag visszatartják, hogy a cselekmény későbbi szakaszában kerüljenek elő, és ez a szereplők többszörös, sőt néha ingadozó perspektíváihoz vezet.”[2]

Ebből következik, hogy a bibliai szereplők – és velük együtt az olvasó is – gyakran küzdenek a történelem kétértelműségeivel és az isteni terv homályosságával. Az isteni mindentudás és a mindenhatóság összeütközése kerül színre, valamint az, hogy az embereknek meg kell tanulniuk – néha drámai módon – megbékélni saját korlátozott megértésükkel Isten titokzatos tevékenységéről a világban és az emberi ügyekben. Az eredmény a szereplők és az olvasó eltérő mértékű tudása közötti szakadék, amely az elbeszélő visszafogott mindentudásának köszönhető, és amely három helyzetet eredményezhet:

  1. az olvasó többet tud, mint a szereplők,
  2. az olvasó kevesebbet tud, mint a szereplők,
  3. és az olvasó annyit tud, mint a szereplők.

Az irónia pontosan ennek a kognitív résnek a jelenlétében jön létre, és megjelenhet

  1. verbális irónia formájában, amikor egy diskurzus vagy kifejezés jelentése megfordul, vagy
  2. drámai vagy szituációs irónia formájában, amikor egy helyzet jelentése megfordul.

2. Verbális irónia: a mondás és a cselekvés között

A verbális irónia legegyszerűbb esete az, amikor a beszélő az ellenkezőjét akarja közölni annak, amit a mondandója sugall: ha egy szakadó esőben azt mondja, hogy „ma tökéletes idő van egy szép sétára!”, akkor ezzel azt fejezi ki, hogy sajnálja, hogy le kell mondania az áhított hegyi túráról. Vannak azonban olyan esetek, amikor az explicit kifejezés és a látens szándék közötti ironikus különbség finomabb, mert a címzettet nehéz rekonstrukciós feladatra akarja rávezetni. Két példa is elég lesz itt.

800px-william_dyce_the_meeting_of_jacob_and_rachel.jpg

Jákob és Ráhel találkozása (1853). William Dyce műve.

Miután találkozott Ráhellel a kútnál, és beleszeretett, Jákob azt mondja nagybátyjának, Lábánnak: „Hét évig szolgálok neked Ráchelért, a te kisebbik lányodért” (Ter 29,18 ). Lábán válasza csupa program: „Jobb, ha neked adom, mint másnak; nálam marad” (19. vers). Az elbeszélőnek köszönhetően (16–17. vers) az olvasó tudja, hogy Ráhel mellett Lábánnak van még egy lánya, Lea, de nem tudhatja, hogy mik Lábán szándékai, ahogyan Jákob sem, aki „hét évig szolgált Ráhelért, és ez csak néhány napnak tűnt neki, mert szerette őt” (20. vers). Jákob csak a nászéjszaka után jön rá az olvasóval együtt, hogy Lábán kijelentése ironikus módon olyan csalást tartalmazott, amely további hét évnyi munkájába fog kerülni.

tissot_jephthah_s_daughter.jpg

Jefte lánya (1896–1902). James Tissot alkotása.

A verbális irónia sokkal finomabb vonásokat is felvehet, és akár implicit is maradhat az elbeszélő elméjében. Ilyen Jefte lányának feláldozása, aki, miután hadat üzent az ammonitáknak, ezt a fogadalmat teszi Istennek: „Ha kezembe adod Ammon fiait, aki kijön házam ajtaján, hogy elém álljon, amikor győztesen térek vissza az ammoniták fölött, az Úré lesz, és égőáldozatul feláldozom” (Bír 11,30–31). A történet jól ismert: az első személy, aki győztesként lép ki Jefte elé, a lánya (34. vers). Figyeljük meg, hogy Jefte és az olvasó tudása egy szinten van: egyikük sem tudja, ki lesz az áldozat.[3] De az elbeszélő nagyon finom verbális iróniával valahogy előre látta a tragikus végkifejletet, hiszen a héber kifejezés szó szerint úgy hangzik, hogy „az, aki kijön”, hím- vagy semleges nemű melléknévi igenévvel. Mintha Jefte a kimondásával akaratlanul is feltételezte volna, hogy a távozónak egy férfi személynek vagy egy állatnak kell lennie, semmiképpen sem a lányának. Itt az irónia a tragédia körvonalait veszi fel, és Jefte hibája előbb nyelvtani hiba, mielőtt családi hiba lenne.

3. Drámai irónia: a cselekvés és a mondás között

A verbális iróniától eltérően, amely az elbeszélő vagy egy szereplő mondandója és szándéka közötti ellentmondáson alapul, a drámai iróniában ellentmondás van egy szereplő szavai vagy viselkedése és az elbeszélő szándékai között: az előbbi nem veszi észre az ellentmondást, ezért annak áldozatává válik, míg az utóbbi (és vele együtt az olvasó) olyan fölényes pozíciót foglal el, amelynek célja, hogy ironikusan megmutassa egy viselkedés vagy helyzet ellentmondásosságát. Ez a mechanizmus nyilvánvaló például Márk evangélistának a szenvedéstörténetről szóló beszámolójában, amelyben a helyszínen lévő szereplők szavai és viselkedése közötti ironikus ellentét szembetűnő.[4]

A vacsora alatt Jézus megjövendöli Péter árulását, és ezzel kiváltja eleven reakcióját (14,29–31). Később, a tárgyaláson az őrök „köpködni kezdték őt; aztán eltakarták az arcát, és megütötték, mondván: Találd el, ki ütött meg, próféta!” (65. vers). Az őrök azt állítják, hogy Jézus nem próféta, holott minden tény az ellenkezőjét bizonyítja; a drámai irónia a Jézus szemére tett szemkötő részletében ragadható meg: a tudatlanság jelképének számító kényszerű vaksága ironikus kontrasztot teremt vádlóival, akik bár látnak, mégis vakok.

800px-munkacsy_christ_in_front_of_pilate.jpg

Krisztus Pilátus előtt (1881). Munkácsy Mihály festménye

A Jézus elleni per (53–65. vers), az igazság és a hazugság keveredésének par excellence helyszíne, a Péter elleni vád jelenete (66–72. vers) követi. Mint egyfajta diptichonban, a két jelenet nyilvánvaló ellentétet vázol fel a szavak és a tettek között: míg a Jézus elleni vádak hamisak, addig az ő válasza igaz („A főpap kérdőre vonta őt, és azt mondta neki: Te vagy a Krisztus, az Áldott Fia? – Jézus azt mondta: Én vagyok”: 61–62. vers), a Péter elleni vádak igazak, és a háromszoros válasza hamis („Bizonyára te is azok közül való vagy, ahogyan galileai vagy. Ő pedig átkozódni és fogadkozni kezdett: Nem ismerem azt az embert, akiről beszélsz”: 70–71. vers). Azzal, hogy hazudik, Péter valójában igazságot állít: igazából (még) nem ismeri Jézust. Ebben rejlik a két jelenet drámai iróniája.

4. Parodisztikus irónia: Jónás, az antipróféta

Egy történetben az irónia strukturális és strukturáló funkciót is betölthet. Ilyen többek között Jónás könyve, amelyben az irónia a paródiával párosul, ami a parodizáló szöveg (Jónás könyve) kifejező és tematikus fordítottja a parodizált szöveggel (a prófétai könyvekkel) szemben.[5] Az egész elbeszélést a parodisztikus irónia vörös fonala szeli át, gyakran szinte észrevétlen jelzésekkel.

Kezdve például Jónás apai nevével, amelyet „Amittáj fia” (1,1.) néven határoznak meg. Az olvasó csak a történet folyamán fog rájönni ennek ironikus jelentőségére: Amittáj valójában szó szerint azt jelenti, hogy „az én igazságaim”, és Jónás, „az én igazságaim fia”, enyhén szólva is problematikus viszonyban lesz az igazság tanúságtételével.

Miután Jónás úgy döntött, hogy távozik „az Úr színe előtt” (1,3), Isten „nagy szelet vet a tengerre” (1,4). A két kifejezés, a „szél” (ruah) és a „tenger” (yam) visszautalja a figyelmes olvasót a teremtésről szóló beszámolóra, ahol az áll, hogy „Elohim szele mozgott a vizek színén” (Ter 1,2). Nyilvánvaló az elbeszélő szándéka, hogy a teremtő aktus ironikus-parodisztikus újraértelmezését javasolja:

míg a teremtés pillanatában Isten rendet teremt és legyőzi a káoszt (amelyet a szél és a viharos tenger szimbolizál), itt elszabadítja a szelet és a tengert.

Közben Jónás mély álomba merül (1,5), ami hallgatólagos halálvágy, mintha álmában akart volna meghalni, vagyis anélkül, hogy tudatában lenne ennek. Egy jó halál, amit azonban nem ér el, olyannyira, hogy később megkéri a matrózokat, hogy dobják a tengerbe (1,12). A sors iróniája: a próféta, akinek el kellett volna mennie, hogy halált és pusztulást hirdessen Ninivének, a halált hívja segítségül saját magának, a leghatékonyabb módját annak, hogy megmeneküljön az Isten által rábízott küldetéstől. Az elbeszélő itt is ironikusan arra kényszerít bennünket, hogy az önfeláldozás altruista szellemiségét összetévesszük azzal, ami ehelyett az elutasítás önző szellemisége. Feltéve, hogy Isten békén hagyja, Jónás inkább meghal.

pieter_lastman_jonah_and_the_whale_google_art_project.jpg

Jónás és a bálna (1621). Pieter Lastman festménye.

Ami a nagy halat illeti, amely talán a leginkább megragadta az olvasók fantáziáját, meg kell jegyezni, hogy Jónást elnyeli, de nem falja fel (három nap és három éjszaka telik el!). A Jónásnak felkínált isteni megváltás irónián megy keresztül, amennyiben Isten látszólag teljesíti Jónás halálvágyát, de azt szimbolikus halálélménnyé változtatja, amikor Jónásnak beavatást és menekülési lehetőséget kínál. Üdvözítő lenyelés tehát, amely az isteni logika szerint arra szolgál, hogy Jónás önmegsemmisítésre irányuló vágyát legyőzze, és hogy megtapasztalja a meg nem érdemelt szabadulást.

Amikor Jónás végül bejelenti, hogy „még negyven nap, és Ninive elpusztul” (3,4), az elbeszélő egy olyan igét (hapak) használ, amely passzív alakban használva inkább fordulatot és változást jelent, mint pusztulást.

A verbális irónia itt drámai iróniával és paródiával (pontosan: megfordítással) párosul: Jónás meg van győződve arról, hogy teljes pusztulást hirdet, de ezt olyan igével teszi, amely inkább a fordulatról beszél. Mintha az elbeszélő azt akarná sugallni az olvasónak, hogy Jónás pusztulni vágyása nem az utolsó szó, hiszen Ninive számára a megmenekülés kimenetele van kilátásba helyezve. Ez megerősíti Isten irgalmas vonását, amelyet Jónás még a virágzó, majd elszáradt ricinusbokor üdvös tapasztalata után sem tud elfogadni. Isten utolsó kérdése (4,10–11) megválaszolatlan marad.

Erre az Úr azt mondta: Bánkódsz emiatt a ricinus miatt, jóllehet nem is gondoztad és nem is nevelted. Az egyik éjjel felnőtt, a másik éjjel elpusztult. Hát akkor én ne irgalmazzak Ninivének, a nagy városnak, amelyben több mint százhúszezer olyan ember van, aki még nem tud különbséget tenni a jobb és a bal keze között, és igen sok állat?”

Jónás ironikus módon nem válaszol. Az olvasónak ezt kell majd megtennie…

Fordította: #BibliaKultúra

Jegyzetek

[1] Wayne C. Booth: A Rhetoric of Irony, University of Chicago Press, Chicago 1975, 1. Lásd még Tommaso Russo Cardona: Le peripezie dell’ironia. Sull’arte del rovesciamento discorsivo, Meltemi, Roma 2009.

[2] Robert Alter: L’arte della narrativa biblica, Queriniana, Brescia 1990, 154–155 (eredeti kiadás: 1981, 20112).

[3] A Ter 22,2 esetében azonban mind az olvasó, mind Ábrahám tudja, hogy Izsák az, akit fel kell áldozni.

[4] Más példákat lásd André Wénin: «Il gioco dell’ironia drammatica. L’esempio dei racconti di astuzie e inganni», in D. Marguerat – A. Wénin: Sapori del racconto biblico, Dehoniane, Bologna 2013, 183–197.

[5] További tájékozódásul lásd Luciano Zapella: Ragione e risentimento. Il libro di Giona tra racconto e riletture, Bergamo 2016 (elérhető a www.bicudi.net/librodigiona oldalon).

Forrás:

Luciano Zappella: Figure bibliche 3. Ironia e parodia, Il mondo della Bibbia 133 (Giugno-Agosto 2016) 53–58. Közlés a szerző szíves engedélyével.

A képek lelőhelyei:

mag.politismosmuseum.org; Wikipedia.

A szerzőről:

hqdefault.jpg 

Luciano Zappella a bergamói Protestáns Kulturális Központ elnöke, valamint a http://www.bicudi.net/ és a http://www.luzappy.eu/ weboldal létrehozója és szerkesztője, amelyeket a Biblia iskolai oktatásának szentelt. Az irodalom, valamint a Biblia és az irodalom kapcsolatának oktatójaként különösen érdekli a bibliai szövegek narratív elemzése, amelynek egy külön tankönyvet (Manuale di analisi narrativa biblica, Claudiana, Torino 2014), valamint számos cikket szentelt.

A szerzőtől megjelent írások a „Bibliai alakok” sorozatban:

  1. A bibliai elbeszélés világa
  2. Felismerések és fordulatok a bibliai elbeszélésben

A bejegyzés trackback címe:

https://bibliakultura.blog.hu/api/trackback/id/tr1517977250
Nincsenek hozzászólások.

#BibliaKultúra

#BibliaKultúra blogunk szakmai igényességű topikjaival értékes, ismeretbővítő tartalmakat közöl a bibliatudomány tárgyköréből. Rápillantunk arra a világra, amely látta megszületni a Bibliát - tabuk nélkül, közérthetően, a tudás megosztása és a „lifelong learning” jegyében.

Facebook oldaldoboz

Friss topikok

Címkék

süti beállítások módosítása